Popis projektu

Tyto internetové stránky prezentují výsledky projektu v rámci VaV MK ČR NAKI s názvem Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví. Projekt je řešen na půdě fakulty životního prostředí UJEP a Stavební fakulty ČVUT Praha.

Cílem projektu je vytvořit ucelený informační systém zahrnující komplexní historický vývoj Ústeckého kraje, jehož současný stav je ovlivněn těžební činností, vysidlováním obyvatel a velkými změnami krajiny. Cíl projektu byl naplněn pomocí následujících kroků:

  • georeferencování starých map (I., II. a III. vojenské mapování, Císařské otisky stabilního katastru, Státní mapa odvozená 1:5000) včetně vytvoření metodiky pro jejich georeferencování
  • fotogrammetrickým zpracováním historických leteckých snímků do podoby ortofoto a digitálních modelů terénu
  • tvorba digitálních modelů terénu zachycující původní (před započetím těžbu uhlí) reliéf Mostecké pánve z leteckých snímků a vrstevnic
  • rekonstrukce původní hydrografické sítě Mostecké pánve
  • vektorové interpretace obcí zaniklých po roce 1945 (vlivem těžby uhlí, výstavbou přehrad, vysídlením)
  • vytvoření databáze informací o zaniklých obcích, významných stavbách, parcích, stromořadí včetně autentických fotografií
  • všechna tato data shromáždit a propojit v informačním systému, který bude přístupný přes webové rozhraní jako interaktivní internetová aplikace, a dále jako WMS (Web Mapping Services) vrstvy použitelné v Geografických informačních systémech.

    Součástí výstupů projektu jsou interaktivní mapové aplikace, internetové stránky a dvě knižní publikace.

  •